Hoe je jaloezie kunt veranderen in iets geweldigs

 

“Ohhh, pas op voor het groenogige monster” (duh, ik denk het niet!)

Ik las laatst iets over jaloezie en er stond: “De wortel van jaloezie is angst en verdriet.” Ik vroeg me af of er ook iemand is die de positieve kant van jaloezie belicht. Het enige wat ik kon vinden was: “Jaloezie is gewoon een gebrek aan zelfvertrouwen.”

Maar jongens! Kom op! Jaloezie is meer dan dat. Wat ze zeggen is zeker waar, maar zoals ik het zie is dat zeker niet “de kern”. Het speelt mee, maar als je er een beetje dieper in duikt, zul je versteld staan van wat je zult ontdekken!

De allerbeste en meest memorabele beschrijving die ik ooit ben tegengekomen over jaloers zijn, stond in het boek “365 Dagen van Succes” geschreven door David de Kock en Arjan Vergeer. Deze twee jongens zijn erg gemotiveerd en op een missie om van Nederland het grootste land van de wereld te maken. Ze doen het goed, hun seminars en cursussen zijn volgeboekt, en dat heeft alles te maken met hun te gekke instelling!

Laten we het hebben over het veranderen van je houding ten opzichte van jaloezie. Dit is wat ik van hen heb geleerd …

 

“Jaloezie schijnt een licht op onze diepste verlangens”

Als we inzien dat onze emoties een heel belangrijk onderdeel zijn van ons innerlijk begeleidingssysteem, dan betekent dit dat alles wat we voelen ons in een bepaalde richting wijst, toch?

Ik heb van Caroline Cory geleerd dat emoties ons eigen persoonlijke navigatiesysteem vormen. Emoties zijn niet bedoeld om het leven moeilijker te maken, dat maken wij ervan. Het wordt tijd dat we leren wat onze emoties echt betekenen.

Zoals beschreven in het boek dat ik noemde: “Jaloezie, geeft licht op onze diepste verlangens.” Dit klinkt toch logisch? En het verandert alles.

In mijn ogen komt verlangen eerst … en pas daarna begint de angst. Als we al die angst los kunnen laten, kun je je dan voorstellen wat je zou kunnen ontdekken? Door je focus op dat gedeelte te leggen, en trouw blijven aan je innerlijke verlangens, voelt dat heel krachtig, terwijl het angstgevoel dat je voelt in kracht vermindert.

Een verlangen is niet hetzelfde als een “behoefte” …

Een behoefte is iets willen omdat je ervan afhankelijk bent, of je wilt het vanuit een gemis. Verlangen komt van een plaats van liefde en het is je ziel die gewoon iets wil ervaren, maar dan vanuit het perspectief dat je al heel bent, niet vanuit compleet hoeven te worden.

Ik geloof dat we geprogrammeerd zijn om ons te schamen dat we soms jaloezie voelen. Het voelt fout, alsof het je een vreselijk persoon om je zo te voelen. Maar ik wil je laten weten dat het ok is.

Zorg er vanaf nu voor dat wanneer er gevoelens van jaloezie in je opkomen, in plaats van het jezelf kwalijk te nemen, even stil te staan bij wat je innerlijke verlangens zijn. Wat wens je of waar verlang je naar? Wanneer je de tijd neemt om tot op de bodem uit te zoeken wat je verlangen echt is, dan is dat je startpunt om alles een plek te geven.

Je begint met het zetten van je intentie. Maak vervolgens een plan hoe je jouw veranderingen wilt laten gebeuren. Wees creatief! Stop met wachten en formuleer heel duidelijk wat je wilt in je leven. Nu heb je het beeld en de wens … alles wat je nu nog nodig hebt, is het geloof in jezelf dat je het kunt laten gebeuren.

Aan het einde kun je terugkijken en de persoon bedanken die je geholpen heeft om wakker te worden om jouw dromen waar te maken. Of, misschien, als jij jouw moment van zelfreflectie hebt gehad, dat je tot de conclusie komt dat je alles al hebt waar je naar verlangt en dat deze jaloezie slechts een illusie was.

 

Houd jezelf echter niet voor de gek

Het lastige van een poging over je jaloezie heen te komen, is wanneer je jezelf moed in gaat praten om je beter te voelen. Als je jezelf betrapt denkend aan redenen waarom je nog steeds beter af bent dan de andere persoon, of meer redenen hebt om gelukkig te zijn dan die andere persoon, dan is dat niet de staat waarin je jezelf wilt bevinden.

Je moet echt bereid zijn om te zeggen: “Hé, deze persoon heeft echt meer dan ik, en dat is prima.” Dan weet je dat je daar komt. We hoeven niet altijd een manier te vinden om ons boven anderen te stellen, slechts om ons goed en waardig te voelen.

Dit is een manier om je jaloezie te bevechten … maar wat dacht je van deze: “Er is niet zoiets als meer of beter of hoger”.

Het volgende is echt waar: het is een collectief bewustzijnsstuk om vast te houden aan de overtuiging dat het zelfs maar mogelijk is om onszelf met anderen te vergelijken.

Caroline Cory van Omnium Universe, legt het ook zo duidelijk uit: “Als je jezelf vergelijkt met je hond, wie is dan beter, jij of de hond? Het punt is dat je niet kunt zeggen wat beter is, want beide zijn gewoon helemaal anders” en dat is precies hetzelfde met ieder van ons!

Hoe fantastisch is het dat ieder van ons absoluut uniek is? Geen twee mensen zijn precies hetzelfde. Nooit! We zijn oneindig anders.

Dus alsjeblieft, laten we onszelf nooit meer vergelijken met een ander, laten we ons niet meer bezig houden met wie meer of minder is dan wat of wie dan ook, en jaloezie slechts gebruiken om licht te laten schijnen op onze diepste verlangens!

Wie doet met mij mee?

 

Laat je licht schijnen!

 

Love, Ky

 

– English version of this blog –

 

“Oehhhh beware of the green-eyed monster” (yeah, I don’t think so!)

I read something about jealousy the other day and it said, “The root of jealousy is fear and sadness.” I wondered if there was anyone out there sharing the positive side of jealousy. All I got was, “Jealousy is just a lack of self-confidence.”
Come on guys! There is more to it than that. This stuff is certainly true, but in my eyes it is certainly not at the “root” of jealousy. It’s below the surface all right, but if you dive a little deeper you will be amazed at what you may discover!

The very best and most memorable description I have ever come across about feeling jealous, was in a dutch book called “365 days of success” (I just translated the title) and it’s written by David de Kock and Arjan Vergeer. These two guys are very motivated and on a mission to make The Netherlands the number one most happy country in the world. They are very well on their way let me tell you, their seminars and courses are fully booked, and it all starts with a great attitude!
So lets me tell you about changing your attitude towards jealousy, this is what I learnt…

 

“Jealousy shines a light on our deepest desires…”

Seeing as though our emotions are a very important part of our inner guidance system, it means that all that we feel is pointing us in some kind of direction, right?
I learnt from Caroline Cory that this is like our own personal navigation system. Emotions are not meant to make life more difficult, we make it that way. It’s time we start learning what our emotions truly mean.

As described in the book I mentioned, “Jealousy, shines a light on our deepest desires.” Doesn’t that just make perfect sense? This just changes everything.

In my eyes you see, the desire comes first… and after that the fear sets in. So once we get past all that fear, can you imagine all that you may discover? Putting the focus on that part, and being true to your those inner desires feels really powerful, where as the fear part feels like it takes that power away.

A desire is not the same as a “need”…
A need is wanting something because you depend on it, or you want it because you feel like you are missing something. A desire comes from a place of love and it’s your Soul just wanting to experience something, but then from the perspective that you are already whole and not needing to be made whole.

I believe that we have been programmed to feel ashamed of ever feeling jealous. It feels wrong, as if it makes you a horrible person to even feel that way. But I just want to let you know, that it is okay.
​From now on, whenever feelings of jealousy come up for you, instead of beating yourself up, just take a moment to reflect on what inner desire is being awakened. What is it that you are wishing for, or are longing for? When you really take the time to get to the bottom of what your desire really is, you can start to put it all into place.

First of all you create an intention. Come up with an idea how you are going to start making changes. Get creative! Stop waiting around for things to happen and formulate very clearly what it is that you want in your life. Now you have the idea and the desire… all you need now is the belief in yourself that you can make it happen.
Then in the end you can turn around and thank the person that helped you wake up and start making your own dreams come true. Well, either that, or maybe when you had your moment of self-reflection, you came to the conclusion that you already have all that you desire and the jealousy was just an illusion.

 

Don’t fool yourself though…

The tricky thing about attempting to get over your jealousy, is when you try to talk yourself into feeling better about it. When you catch yourself thinking of reasons why you are still better off than the other person, or have more reasons to be happy than the other person, that is not a mind-space you want to find yourself in.
You actually have to be prepared to say, “hey, this person really does have more than I do, and that’s fine.” Then you know you are getting there. We don’t always have to find a way to put ourselves above others, just to make ourselves feel good and worthy.
So that is one way to challenge your jealousy… but how about this one… “There is no such thing as more or better or higher up.”

Now this right here is the real truth. It really is a collective consciousness issue to hang onto the belief that it is even possible to compare ourselves to others.
Caroline Cory from Omnium Universe, also explains it so clearly, “If you compare yourself to your dog, which one is better, you or the dog? The point is that you can’t say which is better, because both are just totally different”, and that’s exactly the same with each one of us!
How mind-blowing is it really, that each and every single one of us is absolutely unique? No two people are exactly the same. Not ever! We are infinitely different.

So please, lets never compare ourselves to one another ever again, forget about who is more or less than whatever or whoever, and only use jealousy to shine that light on our deepest desires!
​Who’s with me?

 

Shine your light!

 

Love, Ky